• Ubytování +420 602 389 640
Úvodní strana » Ubytovací řád

Ubytovací řád

Apartmány Praděd,  Karlov pod Pradědem 72, 793 36   Malá Morávka

Nástup na ubytování:                                od 14:00 hod

Odjezd a vyklizení apartmánů:               do 10:00 hod

I.

Podpisem ubytovaného / dále jen host / na Ubytovacím poukazu či Smlouvě o ubytování je mezi hostem a provozovatelem Apartmánů Praděd uzavřena smlouva o ubytování podle § 754 a násl. Občanského zákoníku a to za podmínek dále uvedených.Ubytování je poskytováno za cenu stanovenou na základě ceníku a dohody obou stran a potvrzena podpisem na Ubytovacím poukazu či Smlouvě o ubytování.

II.

Při příjezdu je host je-li starší 15 let, povinen předložit průkaz totožnosti, na základě toho je s ním vypsána Ubytovací karta hosta  obsahuje jméno, příjmení, bydliště, datum narození a číslo občanského průkazu ( popřípadě pasu )

III.

Objednávky ubytování lze provádět telefonicky, osobně nebo emailem.

IV.

Cena za ubytování je splatná nejpozději při ukončení pobytu, pokud nebylo dohodnuto jinak. Platba se provádí v hotovosti. Platba fakturou je možná pouze po předchozí dohodě s provozovatelem.

V případě vzniku škody způsobené zaviněním hosta, je provozovatel oprávněn domáhat se náhrady za škodu.

Host je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách vyhrazených k ubytování a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny z ubytování po celou dobu,po kterou bude pokoj vyřazen z provozu. Tuto povinnost má host i v případě, že škodu způsobí děti nebo jiné osoby ubytované s hostem. Rodiče nesou plnou odpovědnost za škody a zničení, které způsobí jejich děti či chovanci

V.

Host má právo užívat prostory vyhrazené k ubytování. Host obdrží klíče od apartmánu a vchodových dveří a není oprávněn zapůjčit klíče osobám, které nejsou v hotelu ubytovány. Při ztrátě nebo jiném zneužití klíčů je host povinen zaplatit neodkladně smluvní pokutu ve výši  2000 Kč. Provozovatel má právo domáhat se náhrady způsobené škody.

Povinností Hosta je:

 • seznámit se s Ubytovacím řádem a dodržovat jej
 • Uhradit dohodnutou cenu za ubytování
 • Dodržovat pořádek a čistotu v celém objektu, před ukončením pobytu uvést apartmán do původního stavu ( Pro umožnění rychlejšího nástupu klientů přijíždějících v den Vašeho odjezdu nám můžete pomoci vysát centrálním vysavačem, který je k dispozici na recepci nebo chodbách objektu,vyvléct a předat použité povlečení, uvést kuchyňku do původního stavu, vynést odpadky do popelnic před apartmány )
 • Neprodleně provede kontrolu inventáře pokoje a kuchyňky a případné rozdíly ihned nahlásí provozovateli. Po dobu pobytu přebírá host hmotnou odpovědnost za pokoj i inventář.
 • Okamžitě oznámí potřebu provedení oprav v ubytovacích prostorách
 • Ihned oznámit škodu, kterou v prostorách způsobil

Host nesmí bez souhlasu ubytovatele:

 • provádět podstatné změny v ubytovacích prostorách / stěhovat a vynášet z pokoje nábytek a vybavení,  apod./
 • používat v prostorách vlastní spotřebiče, bez předchozího oznámení provozovateli nebo přes jeho zákaz
 • přenechat prostory vyhrazené pro ubytování jiné osobě
 • přijímat návštěvy na pokoji bez předchozího oznámení provozovateli
 • uvádět adresu jako místo podnikání nebo trvalého bydliště

Host dále v prostorách apartmánu nesmí:

 • nosit zbraně a střelivo nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití
 • držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky anebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem

Ve všech prostorách objektu je kouření ze zdravotních a bezpečnostních důvodů zakázáno. Kouření v přilehlých venkovních prostorách je dovoleno s přihlédnutím k dodržování etických zásad (přítomnost dětí, neznečišťování okolí atd.)

VI:

Provozovatel je povinen odevzdat hostu prostory vyhrazené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání. Provozovatel dbá na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů a odpovídá za technický a hygienický stav apartmánů.

VII.

V případě nepřítomnosti správce apartmánů je host povinen při odchodu a příchodu do hotelu uzamykat hlavní vchodové dveře.

V době 22 hod. do 7 hod. je v objektu režim nočního klidu, kdy povinností hosta je chovat se tak, aby nerušil nadměrným hlukem.

VIII.

Hosté mohou parkovat svá vozidla na hotelovém parkovišti. Hotelové parkoviště je otevřené a tudíž provozovatel neručí za případné odcizení vozidla nebo věcí ve vozidle. Doporučujeme hostům aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechávali na pokojích.

Provozovatel ve smyslu § 434 odst. 1 občanského zákoníku neodpovídá za ztrátu či škody na uvedených věcech.

IX.

Během pobytu se úklid na pokojích neprovádí. Základní úklidové pomůcky jsou součástí pokoje nebo k zapůjčení u správce hotelu.

X.

Zvířatům je vstup povolen do hotelu po předběžné dohodě s provozovatelem.Poplatek za zvířata dle platného ceníku ke dni objednání pobytu.

XI.

Host má právo na reklamaci, jestliže ubytování nebylo poskytnuto v dohodnutém rozsahu nebo kvalitě. Připomínka nebo reklamace musí být uplatněna ihned, aby mohla být odstraněna .Reklamace je akceptována pouze pokud má písemnou podobu a je podepsána oběma stranami.

XII.

Provozovatel má právo odstoupit od smlouvy o ubytování, pokud se host nechová podle ubytovacího řádu a pokud hrubě porušuje dobré mravy.

Odstoupení od této smlouvy nemá vliv na pohledávky z této smlouvy vzniklé a musí být písemné a doručeno druhému z účastníků. V případě odstoupení od smlouvy má provozovatel právo vyzvat hosta k opuštění objektu.

Host má právo odstoupit od smlouvy o ubytování. Odstoupení se řídí storno podmínkami uvedenými na Ubytovacím poukazu nebo Smlouvě o ubytování.

Svým chováním a jednáním přispějete k příjemné a spokojené atmosféře v Apartmánech Praděd, kde Vám přejeme ničím nerušený pobyt. Naše motto:"Pokud se Vám u nás líbilo, řekněte to jiným, pokud ne řekněte to nám".

 

Za provozovatele a personál               Slavík Jiří Apartmány Praděd